۴٠ میلیارد تومان از بودجه عمومی کشور به ایمنی معادن زغالسنگ کشور اختصاص یافت.

به گزارش معدن ۲۴،رقم ۴٠ میلیارد تومانی اختصاص یافته برای ایمنی معادن زغالسنگ آن هم از بودجه عمومی کشور در نوع خود بی نظیر محسوب می شود.
نکته مهم تر اینکه اختصاص این رقم از منابع مالی حقوق دولتی معادن نیست.

طی سالهای گذشته سطح تلفات معادن زغالسنگ کشور به دلیل سطح پایین دانش فنی و فرسودگی تجهیزات به شدت افزایش یافته بود.

امکان ارسال نظر وجود ندارد!